Huwag maniwala sasabi-sabi

Dear Dr. Love,

Kay hirap ng kalagayankoritosa Dubai. Dalawangtaonnaakongnagtatrabahorito at hindi pa nakakauwi ng Pilipinas. Nagpasyaakongmangibangbansa para saakingpamilya.

Isangtaon pa langkamingkasal ng akingmisisnangmangibang-bansaako at nagkakausaplang kami halos gabi-gabisa video chat sa messenger.

Minsan, tumanggapako ng balitamulasa a-king tiyahin. Masakitito. May kinalolokohandawnalalakiangakingasawa.

Naibulalaskoangproblemakosaakinginananakakaugnaykorinsa messenger. Sabiniya ay huwagkoitongpaniwalaan. Inuutanganlangdaw ng pera ng akingtiyahinangmisiskonahindipinagbigyandahilhindi pa nababayaranangnaunanginutangnito.

Ayawkongmagsabisaakingasawadahilnatatakotakosamagigingreaksyonniya. Sakabilanito, matindingpanibugho pa rinangnararamdamankokahithindikotiyak kung totoo o hindiangsumbongsa akin.

Advertising
Scroll to continue

Lagiakonghindimakatulog at hindimakapag-concentrate. Anoanggagawinko?

Rodrigo

Dear Rodrigo,

May lumangkasabihannaangmaniwalasasabi-sabi ay walang bait nasarili.

Bakitmopaniniwalaanangisangtsismis ng iisangtaolamanggayungsinabina ng iyonginanahindiitototoo.

Gabi-gabi ay nagkakausap kayo ng iyongasawa at marahil, mahahalatamosakanyangpananalita kung may katotohananangiyonghinala o wala. Isa pa, may dahilanpala para siraan ng iyongtiyahinangiyongasawa, dahilayawsiyangpautangin ng salapi ng iyongmisis.

Huwagmongi-torture angisipanmosakaiisipnapinagtataksilankaniya. Baka patitrabahomo ay maapektuhan at magingdahilan pa ng iyongpagkatanggal.

Dalawangtaonkanapalanghindiumuuwi ng Pilipinas.

Palagayko, may karapatanka ng humi-ngi ng bakasyon para makapilingmongmulisimisis at tuluyangmapawiangiyonghinala.

Dr. Love

 

 

 

Show comments